Regulamin serwisu


Regulamin Świadczenia Usług Ringking.pl

Regulamin Świadczenia Usług serwisu Ringking.pl (dalej zwany „regulamin„) określa warunki wykonywania usług serwisowych przez właściciela marki Ringking.pl, firmę RING KING Paweł Marchel, ul. Erazma Chejły 8, 08-110 Siedlce, NIP: 821-258-60-32 (dalej zwaną „Ringking.pl„).

I. Postanowienia ogólne

 1. Ringking.pl świadczy swoje usługi na terenie całej Polski.
 2. Klientem w rozumieniu regulaminu jest podmiot zlecający firmie Ringking.pl świadczenie usług naprawy oraz regeneracji urządzeń elektronicznych takich jak telefony komórkowe, tablety oraz komputery itp.
 3. W zakresie zawarcia i wykonywania usługi serwisowej strony uznają za wiążące oświadczenia woli i ustalenia dokonane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej oraz systemu zakupu usług Ringking.pl.
 4. Klient wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych przed upływem 10-dniowego terminu od zawarcia umowy, zatem klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 ze zm.).
 5. Złożenie zlecenia oznacza zawarcie umowy serwisowej, do której w całości ma zastosowanie niniejszy regulamin.
 6. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu drogą elektroniczną faktur VAT za wykonane usługi.
 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby prowadzenia usług serwisowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 02.101.926.). Administratorem danych osobowych jest Ringking.pl.

II. Podstawowe zasady świadczenia usług serwisowych

 1. Korzystanie z usług Ringking.pl wymaga dysponowania sprzętem elektronicznym z dostępem do internetu, posiadającym przeglądarkę internetową www dostępu do poczty elektronicznej.
 2. Serwis podaje na stronie Ringking.pl listę urządzeń, które mogą być przedmiotem usługi serwisowej.
 3. Podawane na stronie Ringking.pl przykładowe ceny napraw oraz podawany klientowi w trakcie składania zlecenia orientacyjny koszt naprawy są określone na podstawie statystyk kosztów napraw dokonywanych wcześniej przez Ringking.pl w ramach innych zleceń o podobnym charakterze usterki, lecz może ona uledz zmianie o czym klient zostanie wcześniej poinformowany.
  Treści te mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Klient sam zakłada sobie konto w systemie Ringking.pl poprzez podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Po zalogowaniu klient może zarządzać swoimi danymi osobowymi, teleadresowymi oraz zleceniami.
 5. Konto klienta jest chronione hasłem. Hasło i pozostałe dane dostępu są poufne i nie powinny być przekazywane przez klienta osobom nieupoważnionym. W przypadku przekazania danych do konta przez klienta osobie trzeciej i ingerencji tej osoby wbrew wiedzy i woli właściciela konta firma Ringking.pl nie odpowiada.

Ringking.pl nigdy nie żąda od klienta podania hasła. Służy ono jedynie do logowania w systemie Ringking.pl dostępnym pod adresem Ringking.pl

III. Zlecenie usługi

 1. Zlecenie usługi serwisowej (dalej zwane”Zlecenie”) składane jest wyłącznie za pośrednictwem systemu dostępnego na stronie Ringking.pl. Klient zobowiązany jest do umieszczenia w zleceniu prawdziwych danych osobowych oraz wskazania danych umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu mailowego lub telefonicznego.

IV. Transport

 1. Przekazanie sprzętu do serwisu Ringking.pl odbywa się za pomocą firmy kurierskiej lub dowolną przesyłką rejestrowaną za pomocą poczty polskiej. Wysyłka uszkodzonego urządzenia do serwisu Ringking.pl po zakupie poszczególnego zlecenia odbywa się przez klienta.
 2. Klient powinien zabezpieczyć uszkodzone urządzanie do transportu (umieścić go w pudełku oryginalnym lub zastępczym).
 3. Wszystkie wysyłki należy kierować na adres marki Ringking.pl, firmę RING KING Paweł Marchel, ul. Erazma Chejły 8, 08-110 Siedlce, NIP: 821-258-60-32.
 4. Po wykonaniu naprawy urządzenie jest odsyłane niezwłocznie na adres podany przez klienta przy zamawianiu usługi za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 5. Wszystkie przesyłki na czas transportu są ubezpieczone do kwoty 5000zł.

V. Diagnoza i wycena usterki

 1. Po dotarciu uszkodzonego urządzenia serwis Ringking.pl dokonuje diagnozy uszkodzonego urządzenia i w jej wyniku potwierdza lub określa prawidłowy koszt usługi serwisowej.
 2. W przypadku braku innego postanowienia, diagnoza urządzenia jest dokonywana wyłącznie w zakresie usterki wskazanej przez klienta.
 3. Diagnoza usterki jest darmowa i klient nie ponosi opłaty za diagnozę urządzenia.

VI. Naprawa

 1. Ringking.pl dokonuje naprawy urządzenia z zastosowaniem oryginalnych części lub w przypadku ich niedostępności w obrocie na rynku polskim, ich wysokiej jakości zamienników.
 2. Serwis Ringking.pl wykonuje usługę serwisową na najwyższym poziomie, z zachowaniem obowiązujących norm i standardów w zakresie technologii, wykorzystywanych narzędzi i metod, a także wymaganych kompetencji zawodowych swoich pracowników.
 3. W wypadku, gdy w trakcie naprawy okaże się, że jej dokonanie wymaga naprawienia również innej, niewskazanej przez klienta usterki, która skutkuje wzrostem kosztu usługi serwisowej ponad kwotę zaakceptowaną przez klienta, serwis Ringking.pl zwróci się do niego o akceptację tego kosztu.
 4. Jeżeli klient nie zaakceptuje kosztu, bądź nie wyrazi zgody na naprawę dodatkowych usterek, co stanowi warunek skutecznej naprawy usterki wskazanej w zamówieniu, uważa się, że klient rezygnuje z dokonania naprawy. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do klienta, po uiszczeniu przez niego kosztu przesyłki kurierskiej oraz opakowań.
 5. Serwis Ringking.pl nie wydaje uszkodzonych części z wykonanych napraw.

VII. Koszty usługi

 1. Na całkowity koszt zlecenia składają się:
  1. Koszt usługi serwisowej, w tym koszt części zamiennych,
  2. Koszt przesyłki powrotnej do klienta.
  3. Koszty zamówionych przez klienta usług dodatkowych,
  4. Ewentualny koszt dodatkowy związany z wybranym przez klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub towary.
 2. Koszt usługi serwisowej określany jest w wyniku diagnozy urządzenia, zaś pozostałe koszty podawane są klientowi w trakcie składania zlecenia.
 3. Złożenie zlecenia jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta kosztu przesyłki kurierskiej oraz opakowań, kosztu zamówionych usług dodatkowych oraz ewentualnego kosztu dodatkowego związanego z wybranym przez klienta sposobem realizacji płatności za usługę lub usługi transportu urządzenia.
 4. Zakupując poszczególną usługę serwisową klient jest informowany o prawdopodobnym maksymalnym koszcie usługi. Oznacza to, że serwis Ringking.pl nie ma obowiązku uzyskania od klienta odrębnej akceptacji dla kosztu naprawy niższego lub równego określonemu limitowi.
 5. W sytuacji kiedy koszt usługi serwisowej przekracza limit określony przez klienta, serwis Ringking.pl zobowiązuje się do kontaktu z klientem celem uzyskania akceptacji kosztów usługi serwisowej.
 6. Naprawa nie jest dokonywana, jeśli klient nie zaakceptuje jej kosztu. W takiej sytuacji urządzenie zwracane jest do klienta, po uregulowaniu przez niego wszelkich kwestii finansowych .

VIII. Płatność

 1. Serwis Ringking.pl akceptuję następujące metody płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Ringking.pl,
  2. Płatność za pobraniem,
  3. Płatność online za pośrednictwem systemu PayU. (przelewem lub kartą płatniczą).
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu PayU
 3. Składając zlecenie klient wybiera metodę płatności.
 4. Wybrana metoda płatności może się wiązać z koniecznością poniesienia przez klienta dodatkowego kosztu. O wysokości tego kosztu klient jest informowany przed złożeniem zlecenia w systemie Ringking.pl.
 5. Serwis Ringking.pl po zrealizowaniu zlecenia wystawia klientowi paragon lub fakturę VAT za wykonane usługi.

IX. Czas realizacji usługi

 1. Serwis Ringking.pl deklaruje wykonanie usługi w czasie nie dłuższym niż ustalony indywidualnie do każdego zlecenia serwisowego, mierzonym od dnia otrzymania urządzenia do serwisu Ringking.pl o czym zostanie klient poinformowany drogą elektroniczną oraz SMS.
 2. Czas wykonania usługi ulega wydłużeniu o:
  1. Czas oczekiwania na akceptację przez klienta kosztu naprawy,
  2. Czas oczekiwania na dokonanie przez klienta zapłaty za usługę.
 3. W szczególnych przypadkach (bardzo złożone uszkodzenia, urządzenia rzadko występujące w obrocie na rynku polskim, brak dostępności części w obrocie na rynku polskim) serwis Ringking.pl poinformuje klienta o możliwym czasie realizacji zlecenia .

X. Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Serwis Ringking.pl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów danych przechowywanych w naprawianym urządzeniu.
 2. Serwis Ringking.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie powstałe w sytuacji wykorzystania własnego opakowania klienta, jeżeli opakowanie to nie spełnia wszystkich poniższych wymagań:
  1. Zapewnia sztywność przesyłki,
  2. Zabezpiecza urządzenie przed uszkodzeniem mechanicznym,
  3. Uniemożliwia przesuwanie się urządzenia w opakowaniu,
  4. Uniemożliwia samoczynne otwarcie przesyłki a uszkodzenie jest skutkiem niespełnienia tych wymagań.
 3. Serwis Ringking.pl nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przekazanego do naprawy sprzętu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu, o ile uszkodzenia te nie dotyczą w sposób bezpośredni usterki, której naprawa została Ringking.pl zlecona.

XI. Gwarancja i reklamacja

Serwis Ringking.pl udziela 3 miesięcznej gwarancji na swoje usługi lub towary.

Istnieje możliwość rozszerzenia standardowej gwarancji do 12 miesięcy, dotyczy to wyłącznie wymiany szybki wyświetlacza w telefonie.

Warunki rozszerzonej gwarancji KING:

 1. Gwarancję KING otrzymują klienci, którzy kupili usługę wymiany szybki wyświetlacza w telefonie i podczas zakupu wybrali rodzaj gwarancji KING..
 2. Gwarancja KING jest ważna 12 miesięcy od daty wydania telefonu z serwisu Ringking.pl.
 3. Podczas trwania gwarancji KING klient ma prawo do jednorazowej bezpłatnej naprawy szybki wyświetlacza w telefonie. Warunkiem realizacji gwarancji jest prawidłowe działanie wyświetlacza.
 4. Naprawa polega na wymianie zbitej szybki wyświetlacza na nową, taką samą jak była zamontowana podczas pierwszej naprawy.
 5. Realizacja rozszerzonej gwarancji KING odbywa się dla klienta całkowicie bezpłatnie. Należy zgłosić uszkodzenie do firmy RING KING w sposób telefoniczny lub mejlowy. Dalsze instrukcję będą przekazywane indywidualnie.
 6. W przypadku braku możliwości naprawy, np. z powodu braku dostępności części, klient otrzyma zwrot pieniędzy o wartości zakupionej usługi.
 7. Czas realizacji jednorazowej darmowej naprawy przeważnie wynosi 3 dni, nie dłużej niż 14 dni.
 8. Koszt dostawy telefonu do serwisu w celu realizacji rozszerzonej gwarancji KING ponosi serwis Ringking.pl.
 9. Koszt odesłania telefonu do klienta w celu realizacji rozszrzonej gwarancji KING ponosi serwis Ringking.pl.
  .

Gwarancja obejmuje jedynie zakres naprawionych lub wymienionych części użytych do naprawy poszczególnego urządzenia.

Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z następujących zdarzeń mających miejsce w okresie udzielania gwarancji:

 1. Uszkodzeń spowodowanych zalaniem urządzenia cieczą lub wilgocią
 2. Uszkodzeń mechanicznych
 3. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji i konserwacji sprzętu elektronicznego
 4. Uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy użytkownika lub stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych
 5. Uszkodzeń spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio zdarzeniami zewnętrznymi takimi jak: powódź, pożar, przepięcie linii energetycznej lub teletechnicznej, uderzenie pioruna
 6. Uszkodzeń powstałych z winy działania oprogramowania takiego jak :nielegalne lub nielicencjonowane oprogramowanie, wirusy komputerowe, programy śledzące
 7. Uszkodzeń powstałych z winy producenta urządzenia takich jak: wadliwe sterowniki, oprogramowanie z wirusem, oprogramowanie uszkadzające urządzenie
 8. Uszkodzeń spowodowanych próbą naprawy lub modyfikacji urządzenia, podejmowanej przez nieuprawnione osoby lub firmy
 9. W przypadku nie podania kodu blokady, w celu przetestowania urządzenia po naprawie, gwarancja nie zostaje udzielona.
 10. W przypadku stwierdzenia ingerencji cieczy w urządzeniu na usługi nie udzielamy gwarancji.

Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacji, dostępnego dla klienta na stronie Ringking.pl lub zwrócenie się o przesłanie formularza poprzez email na kontakt@ringking.pl. Transport urządzenia odbywa się na zasadach określonych dla zleceń napraw, również w zakresie zryczałtowanych kosztów przesyłki kurierskiej i opakowań.

Serwis Ringking.pl zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji złożonej przez klienta w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jej otrzymania.

Na podstawie diagnozy urządzenia serwis Ringking.pl dokonuje naprawy lub podaje powody odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji.

W przypadku odmowy uznania uprawnień z tytułu gwarancji klient podejmuje decyzję o:

 1. podjęciu naprawy odpłatnej,
 2. odesłaniu mu urządzenia w stanie, jakim został dostarczony do serwisu Ringking.pl na koszt klienta.

XII. Sytuacje szczególne

 1. Klient może, w drodze oświadczenia woli dokonać sprzedaży urządzenia (naprawionego lub nie) serwisowi Ringking.pl za kwotę równą wymagalnemu zobowiązaniu klienta wobec serwisu Ringking.pl.
 2. Jeżeli wskutek niedokonania przez klienta zapłaty za usługę/urządzenie nie zostanie przez niego odebrane, serwis Ringking.pl ,zachowując szczególną staranność, podejmie nie mniej niż 3 próby kontaktu z klientem (telefoniczne, mailowe) w celu doprowadzenia do odbioru urządzenia. Jeżeli pomimo upływu 90 dni od powiadomienia klienta o dokonaniu naprawy nie dojdzie do odbioru urządzenia, strony uznają że dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży urządzenia na rzecz nieuregulowanych zobowiązań klienta wobec serwisu Ringking.pl.
 3. W opisanych powyżej przypadkach własność urządzenia przechodzi na właściciela marki Ringking.pl, firmę RING KING Paweł Marchel.